ZAKONSKI OKVIR ZA PROIZVODNJU KONOPLJE

Proizvodnja konoplje u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13) i Pravilnikom o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu („Narodne novine“, broj 18/12, 57/16). 

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika, Ministarstvu poljoprivrede je prije sjetve konoplje potrebno podnijeti Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na Obrascu 1. (Dodatak II) Pravilnika.

Obvezu dostave Zahtjeva prema Ministarstvu poljoprivrede imaju svi proizvođači koji namjeravaju uzgajati konoplju.

Uz Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje, OPG, fizička ili pravna osoba mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku.

Konoplju (Cannabis sativa L) u Republici Hrvatskoj dopušteno je uzgajati u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje. Konoplja se može uzgajati samo na temelju izdane dozvole za uzgoj konoplje.

Ministarstvo poljoprivrede ne može udovoljiti Zahtjevima podnesenim izvan roka propisanih Pravilnikom i takvi Zahtjevi će biti odbačeni.

Dozvola koja se izdaje za uzgoj konoplje vrijedi jednu sjetvenu sezonu. Sjetva se mora obaviti certificiranim sjemenom.

Za sjetvu konoplje koriste se sorte koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije (Common cataloque) i koje su zbog sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) do 0,2% prihvatljive za proizvodnju.

POSTUPAK DOBIVANJA DOZVOLE ZA UZGOJ KONOPLJE 

- u Republici Hrvatskoj konoplju je dopušteno uzgajati u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje

- zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje (Canabis sativa L) podnosi se najkasnije do 31. svibnja tekuće godine na Obrascu 1 koji se nalazi u Pravilniku o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (NN 18/12, 57/16)

- uz zahtjev pravna ili fizička osoba mora dostaviti:

- dokaz da je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (presliku rješenja)

- dokaz da namjerava uzgajati konoplju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ili posjedu ili temeljem korištenja poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav na površini od najmanje 1 ha (posjedovni list ili ugovor ukoliko nije vlasništvo, navesti ID ARKOD parcele)

- dokaz da u zadnjih pet godina od datuma podnošenja zahtjeva nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo zlouporabe droga (dostaviti osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, ime oca, ime majke i djevojačko prezime majke) te podatke stranka dostavlja Ministarstvu poljoprivrede

- 35,00 kn biljega (taksene markice)

- potpisana izjava u koju svrhu se uzgaja konoplja

Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje podnosi se neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

 

PRAVNI OKVIR EUROPSKE UNIJE

UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola

 

PRAVNI OKVIR REPUBLIKE HRVATSKE

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)

Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu („Narodne novine“, broj 18/12, 57/16)