1. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 24. ožujka 2017. godine (Klasa: UP/I-310-26/17-01/07; Urbroj: 525-09/0502-17-4) do 14. ožujka 2022. godine

2. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Riva 16/ V, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 04. studenog 2013. godine (Klasa: UP/I-310-26/13-01/50; Urbroj: 525-09/1341-13-3) do 08. rujna 2018. godine