Ministarstvo poljoprivrede započelo je provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 01.01. 2016.  do 31.12.2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), u vezi s člankom 66. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), temeljem Odluke o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ŠGOP-a.
 
U prilogu Odluke nalaze se Radnje i redoslijed radnji koje će se u postupku strateške procijene utjecaja na okoliš ŠGOP-a provesti te Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije te mišljenja na Studiju.

Nastavno na navedeno, a na temelju članka 6.-10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Ministarstvo je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima zatražilo mišljenje o sadržaju strateške studije i razini obuhvata podataka koji je potrebno obraditi u strateškoj studiji vezano uz područje iz djelokruga tih tijela/osoba.