Zakon o lovstvu - NN 140/05, 75/09, 14/14, 21/16 – OUSRH 41/16 – OUSRH i 67/16 – OUSRH

Pravilnik o lovostaju - NN 67/10, 87/10, 97/13 i 44/17

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora – NN 142/12

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači - NN 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama - NN 95/10 i 44/17

Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu - NN 70/10

Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov - NN 143/10

Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima - NN 92/08

Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita - NN 110/10

Pravilnik o  lovočuvarskoj službi  - NN 63/06

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove - NN 63/06, 101/10 i 44/17

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije - NN 67/06 i 73/10

Cjenik divljači – NN 67/06

Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu - NN 67/06

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja – NN 68/06 i 66/10

Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu - NN 78/06 i 92/08

Pravilnik o sadržaju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između „Hrvatskih šuma“ d.o.o. Zagreb i ovlaštenika prava lova - NN 25/07