Polaganju ispita može pristupiti osoba s navršenih 18 godina. Postupak i način prijave ispita, program o polaganju ispita te provedba ispita propisana je Pravilnikom o načinu lova sa pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita ("Narodne novine" broj: 110/10).

Kandidat naknadu za polaganje i provedbu postupka sokolarskog ispita u iznosu od 400,00 kn uplaćuje putem uplatnice na IBAN Državnog proračuna HR 121001005-1863000160, s naznakom model: HR65 i poziv na broj odobrenja: 7005-230-1079.

Kandidati su dužni obrazac zahtjeva za polaganje ispita s prilozima dostaviti ovom Ministarstvu najkasnije do 25. rujna 2017. godine preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu:
 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Povjerenstvo za provedbu sokolarskih ispita
"Prijava za polaganje sokolarskog ispita“
Planinska 2a, 10000 Zagreb


Datum održavanja sokolarskog ispita je:
29. rujna 2017. godine u 10.00 h,
u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb.