Iznimno, poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske Agencija za poljoprivredno zemljište može dati na korištenje bez javnog poziva znanstveno-nastavnim institucijama iz područja poljoprivrede, kaznionicama i ustanovama koje u obavljanju svoje djelatnosti imaju potrebu za poljoprivrednim zemljištem, a njihov je osnivač Republika Hrvatska.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske može se dati na korištenje za potrebe stručnog i znanstveno-nastavnog rada, rehabilitaciju i socijalizaciju ili druge potrebe poljoprivredne namjene, na rok do 25 godina, i to:

  • do 10 ha – bez naknade,
  • od 10 ha do 100 ha – uz naknadu u visini 50% zakupnine na području na kojem se poljoprivredno zemljište nalazi,
  • više od 100 ha – uz naknadu u visini 100% zakupnine na području na kojem se poljoprivredno zemljište nalazi.

Zahtjev za davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez javnog poziva podnosi se Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Sastavni dio zahtjeva je i Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Odluku o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez javnog poziva donosi Agencija za poljoprivredno zemljište uz suglasnost Ministarstva.