Ministarstvo poljoprivrede priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u poslovnim objektima Ministarstva poljoprivrede na lokaciji Ulica grada Vukovara 78 i Planinska 2a i 2b, u Zagrebu s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuditeljem na tri godine.
 
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 11. veljače 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: adrijan.humaan@mps.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.