Poljoprivredna inspekcija u području poljoprivrede obavlja nadzor:

 • obavljanja poljoprivredne djelatnosti i dopunske djelatnosti;
 • provedbe mjera poljoprivredne politike;
 • korištenja novčanih potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu;
 • održavanja, zaštite, korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem uz uzimanje uzoraka;
 • kakvoće, označavanja i prometa gnojiva i poboljšivača tla uz uzimanje uzoraka;
 • kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprečavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja po zdravlje ljudi, životinja, bilja i okoliša uz uzimanje uzoraka;
 • kakvoće i označavanja sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište uz uzimanje uzoraka;
 • uređenosti odnosa u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana;
 • ekološke proizvodnje i označavanja ekoloških proizvoda uz uzimanje uzoraka;
 • integrirane proizvodnje;
 • područja uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja;
 • zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnih mjera i pravila vezanih za tržište poljoprivrednih proizvoda iz djelokruga poljoprivredne inspekcije (obavlja i kontrolu tržišnih standarda za voće i povrće i dr.);
 • dijela područja kojim je uređena kakvoća, zdravstvena ispravnost i higijena hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na nivou primarne proizvodnje uz uzimanje uzoraka;
 • dijela područja kojim su uređeni genetski modificirani organizmi u poljoprivredi uz uzimanje uzoraka;
 • dijela područja kojim je uređen uzgoj biljaka za dobivanje opojnih droga.

 

Poljoprivredna inspekcija u području stočarstva obavlja nadzor:

 • odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja;
 • proizvodnje sjemena, jajnih stanica i zametaka te oplođivanja domaćih životinja;
 • korištenja rasplodnjaka u prirodnom pripustu;
 • zaštite izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva, stvaranja novih pasmina te proizvodnje novih sojeva i hibrida;
 • obilježavanja uzgojno valjanih životinja te identifikacije i obilježavanja kopitara;
 • držanja i korištenja domaćih životinja, dobrobiti, odnosno zoohigijenske uvjete držanja i korištenja domaćih životinja u gospodarske svrhe;
 • rad ovlaštene ustanove i uzgojnih organizacija u provedbi uzgoja uzgojno valjanih životnija;
 • korištenje sredstava koje ovlaštena ustanova i uzgojne organizacije dobivaju iz državnog proračuna i koriste za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja;
 • neovlaštenog ulaženja domaćih životinja na tuđi posjed, odnosno tuđe poljoprivredno zemljište;
 • držanja pčela i korištenja pčelinje paše;
 • korisnika mjera posebnih pomoći u sektoru pčelarstva;
 • kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji;
 • kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, jaja i mesa peradi;
 • kontrole uspostave i primjene ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine;
 • kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti;
 • službene kontrole standarda kvalitete i označavanja hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti;
 • službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo;
 • službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka.

 

Poljoprivredna inspekcija za vinarstvo i jaka alkoholna pića obavlja nadzor:

 • proizvodnje i kakvoće grožđa što obuhvaća pregled nasada vinove loze radi utvrđivanja i kontrole sortnog sastava nasada, berbe, količine i kakvoće grožđa;
 • proizvodnje, kakvoće i označivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zaštićenih oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza za vino te prometa navedenim proizvodima, kao i pravila vezana uz proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora vina;
 • kakvoće, opisivanja, prezentiranja i oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u proizvodnji i pri stavljanju na tržište;
 • kakvoće, opisivanja, prezentiranja, označivanja i zaštite zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića u proizvodnji i pri stavljanju na tržište;
 • koji uključuje pregled objekata, poslovnih prostorija i sredstava za proizvodnju, preradu, doradu, njegu i punjenje, te sredstva u kojima se prevoze masulj, vino i drugi proizvodi od grožđa i vina, te voćna vina i dr., pregled poslovnih knjiga, isprava, izjava, evidencija i svih propisanih uvjeta glede proizvodnje grožđa, vina i
 • drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina kao i drugih proizvoda od voća i voćnog vina.

Poljoprivredna inspekcija u području kvalitete hrane obavlja nadzor:

 • standarda kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo;
 • označivanje alergena na razini maloprodaje;
 • označivanje GM hrane i GM hrane za životinje na razini maloprodaje;
 • označivanje nove hrane na razini maloprodaje;
 • zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade te na razini maloprodaje bez obzira na podrijetlo;
 • tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu, a uključujući maloprodaju;
 • tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslinovo ulje i stolne masline, mlijeko i mliječne; proizvode, mazive masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda u maloprodaji;
 • korištenje neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima;
 • uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište.