Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Vijeće za vodne usluge

Prihvaćanjem pravne stečevine Europske Unije Republika Hrvatska preuzela je i regulative koje utječu na definiranje buduće politike gospodarenja vodama i tarifne politike cijena vodnih usluga.

U odnosu na trenutno stanje identificirano u Strategiji upravljanja vodama, ciljevi nove politike gospodarenje vodama, između ostalog, uključuju okrupnjavanje vodnokomunalnog sektora te uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog povrata troškova. Također, cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Sukladno tome, uloga Vijeća za vodne usluge jest kontrola cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.

U skladu sa smjernicama Strategije upravljanja vodama i odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) Vijeće za vodne usluge je osnovano kao neovisno tijelo Republike Hrvatske radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz Zakona o vodama naknade za razvoj iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14).

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Vijeća donijela Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i troškova koje ona pokriva i Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine, broj 112/2010).
 
O svom radu Vijeće jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskome saboru.
 
U postupku nadzora odluka o cijeni vodnih usluga, sukladno odredbama članka 219.a Zakona o vodama, Vijeće je ovlašteno narediti isporučitelju vodne usluge donošenje odluke o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja bilo koji nezakoniti akt na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga, rješenjem u upravnom postupku i nadomjestiti uskraćenu ili nezakonitu suglasnost iz članka 207. stavka 1. Zakona o vodama, na zahtjev isporučitelja vodne usluge. Ne donese li isporučitelj vodne usluge odluku o cijeni vodnih usluga sukladno rješenju Vijeća za vodne usluge, Vijeće je ovlašteno primijeniti na odgovarajući način odredbu članka 239. Zakona o vodama (prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom).
 
Ne postupi li isporučitelj vodne usluge po odredbi članka 207. stavka 6. Zakona o vodama tj. ne donese u propisanom roku odluku o cijeni vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/2010), odnosno po naredbi Vijeća iz članka 219. stavka 1. podstavka 1. Zakona o vodama, Vijeće može donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge. Za vrijeme važenja ove odluke isporučitelju vodne usluge prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.
 
U postupku nadzora zakonitosti odluka o naknadi za razvoj, Vijeće je ovlašteno predložiti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo obustavu od primjene odluke o naknadi za razvoj odnosno predložiti ministarstvu obustavu od primjene akta temeljem kojeg se naplaćuje naknada za razvoj.
 
U postupku nadzora zakonitosti određivanja cijene vode prema drugim isporučiteljima vodnih usluga (članak 208. Zakona o vodama) Vijeće je ovlašteno donijeti privremenu mjeru i odrediti cijenu vode do pravomoćne odluke suda.
 
Protiv rješenja Vijeća nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Vijeće za vodne usluge u provedbi nadzora zakonitosti postupa po službenoj dužnosti. Zahtjevi, prijedlozi, molbe ili drugi akti korisnika vodnih usluga kojima se traži provedba nadzora tretiraju se kao predstavke, u smislu posebnih zakona kojima se uređuje postupanje po predstavkama.  

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je Odlukom od 6. veljače 2015. imenovao 9 članova Vijeća za vodne usluge u 2. Mandatu na period od 5 godina. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 17/2015.

Članovi Vijeća su:

1. Elizabeta Kos, predsjednica
2. Irena Miličević, potpredsjednica
3. Željko Kolar, član
4. Nikolina Ptiček, članica
5. Sanja Polić, članica
6. Vladimir Šimić, član
7. Milka Kosanović, članica
8. Damir Cimer, član
9. Mario Milinković, član
Obavijesti isporučiteljima vodnih usluga
Isporučitelji vodnih usluga
Upute i obrasci

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan