Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Kontakt  >  

Kontakt

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.

Kontakt za obraćanje pučkoj pravobraniteljici: e-mail: info@ombudsman.hr; adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb; brojevi telefona: +385 1 4851 853, 4851 275, fax: +385 1 6431 628

Za više informacija o radu Pučkog pravobranitelja posjetite web stranicu.

 Ministarstvo poljoprivrede
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
centrala: (01) 6106 111
faks: (01) 6109 201
web stranica: http://www.mps.hr
e-mail: office@mps.hr
 
 
Pisarnica:
Sukladno stavku 2. članka 13. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“  7/09), pisarnica prihvaća  elektronički potpisane podneske dostavljene  na adresu elektroničke pošte pisarnica01-MP@mps.hr .
(Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi.)
 
Radno vrijeme pisarnice je od  09:00-16:00 sati.

Prijave inspekcijama se mogu uputiti putem e-mail adrese prijava@mps.hr.   
prof. dr. sc. Davor Romić, ministar
tel: 01 6106 111; fax: 01 6109 200
Inga Vukelić, administrativna tajnica
office@mps.hr


 
Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
Saša Guttman,voditeljica Službe

tel: 01 6106 913/034; fax: 01 6109 200
protokol@mps.hr;

Upiti građana
upiti.gradjana@mps.hr
01 6106 903
 
Upiti novinara
tel: 01 6106 031
glasnogovornik@mps.hr


Glavno tajništvo


Uprava za pravne i financijske poslove
Zrinka Starešinić, pomoćnica ministra
tel: 01 6106 208; fax: 01 6109 666
Katica Bilogrević Svat, tajnica
katica.b-svat@mps.hr
 


Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
tel: 01 6106 724; fax: 01 6106 550
Janja Bunjevac, tajnica
janja.kaniski@mps.hrKontakt podaci za prijave vezane za područje kvalitete hrane i stočne hrane, ekoloških proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića u maloprodaji


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
dr.sc. Mirjana Mataušić-Pišl, dr.vet.med., pomoćnica ministra

Planinska ulica 2a, 10000 Zagreb
tel: 01 6443 540
fax: 01 6443 899
Ivana Talan-Raptavi, tajnica
ivana.raptavi@mps.hr


Uprava vodnoga gospodarstva
Dražen Kurečić, pomoćnik ministra

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
tel: 01 6307 411; fax: 01 6307 426
tajnica.uvg@voda.hr
 

 

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
Davorka Hajduković, univ.spec.pol., pomoćnica ministra

tel: 01 6106 908; fax: 01 6106 909
Andrea Klasić, tajnica
andrea.klasic@mps.hr

Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike
Božica Rukavina, univ.spec.techn.aliment., pomoćnica ministra

tel: 01 6106 692; fax: 01 6109 189
Željka Bunjevac, tajnica
zeljka.bunjevac@mps.hr

Uprava ribarstva
mr.sc. Ante Mišura, pomoćnik ministra

Planinska 2a, 10000 Zagreb
tel: 01 6443 185; fax: 01 6443 200
Ivona Musulin, tajnica
ivona.musulin@mps.hr

Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu
mr.sc. Gordana Parać, voditeljica

tel: 01 6106 222
gordana.parac@mps.hr
 
Samostalna služba za unutarnju reviziju
tel: 01 6109 509; fax: 01 6106 452
 


Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a, 10000 Zagreb
Domagoj Križaj, pomoćnik ministra
Martina Miočić, tajnica
tel: 01 6443 210; fax: 01 6443 291
martina.miocic@mps.hr

Imenik - Sektor šumarstva, Sektor lovstva, Sektor drvne industrije i Sektor inspekcija u šumarstvu i lovstvu
 

Doniranje hrane
Zlata vrijedan