Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za upis u Osnivački popis radi sudjelovanja na Prvim izborima za tijela Hrvatske agronomske komore

Na temelju članka 40. stavak 3. podstavak 1. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori (Narodne novine br. 51/2015) Povjerenstvo za provođenje Prvih izbora za tijela Komore i održavanje izborne skupštine koje je imenovao ministar poljoprivrede objavljuje

 
JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijava za upis u Osnivački popis radi sudjelovanja na Prvim izborima za tijela Hrvatske agronomske komore
 
POZIVAJU se agronomi koji udovoljavaju uvjetima iz članka 40. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori (Narodne novine br. 51/2015), da roku od 30 dana od objave Javnog poziva podnesu prijavu za upis u Osnivački popis, radi sudjelovanja na Prvim izborima za tijela komore.

Sukladno članku 40. stavku 2. Zakona pravo sudjelovanja na Prvim izborima za tijela Komore imaju svi agronomi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje jednu godinu radnog staža u struci, osim agronoma koji su u mirovini, agronoma koji ne udovoljavaju uvjetima iz članka 22. stavka 2. Zakona.

Sukladno članku 40. stavku 4. Prvi izbori za tijela Komore, odnosno izborna skupština Komore može se održati i na njoj se mogu donositi pravovaljane odluke ako je prema Osnivačkom popisu iz stavka 3. točke 3. ovoga članka u Osnivački popis upisano i na izbornoj skupštini Komore nazočno najmanje sto agronoma koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

Prijava za upis u Osnivački popis radi sudjelovanja na Prvim izborima za tijela Hrvatske agronomske komore se podnosi stručnoj službi Ministarstva i treba sadržavati slijedeće podatke - ime i prezime (djevojačko prezime), datum rođenja, OIB, naziv fakulteta i godina diplomiranja, obrazovni smjer, urudžbeni broj diplome, te godine radnog staža i podatak o trenutnom zaposlenju (ukoliko je zaposlen), a prema obrascu iz priloga.

Radi upisa u Osnivački popis, popunjen propisani obrazac i kopiju diplome ili uvjerenja o stručnoj kvalifikaciji dostavlja se nakon objave Javnog poziva Povjerenstvu za provođenje izbora za Hrvatsku agronomsku komoru, a najkasnije do 31. ožujka 2016. godine na adresu:
 
Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
n/p Povjerenstvo za provođenje Prvih izbora za tijela Hrvatske agronomske komore
 
U roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na Osnivački popis stručne službe Ministarstva će u suradnji s fakultetima obaviti provjeru podataka iz Osnivačkog popisa.

Povjerenstvo za provođenje izbora će provjeriti podatke u suradnji s Agronomskim i Poljoprivrednim fakultetom.

Datum održavanja Izborne skupštine objavit će se nakon upisa minimalnog broja upisanih agronoma u Osnivački popis sukladno Zakonu.
Ukoliko nakon isteka roka za prijavu na Osnivački popis ne bude upisano najmanje sto agronoma koji udovoljavaju uvjetima, rok za upis na Osnivački popis može se produljiti.
 
Izborna pravila na Prvim izborima za tijela Hrvatske agronomske komore

Povjerenstvo za provođenje izbora će provjeriti prisutnost osoba s Osnivačkog popisa na izbornoj Skupštini.

Svi agronomi upisani u Osnivački popis prisutni na Izbornoj skupštini imaju pravo istaknuti kandidaturu, birati, biti birani i izabrani za člana Skupštine komore i Nadzorni odbor komore.

Kandidate za članove Skupštine komore predlažu agronomi upisani u Osnivački popis prema pojedinim obrazovnim područjima (biljna proizvodnja, stočarstvo, agroekonomija, mehanizacija i dr.) od osoba prisutnih na Izbornoj skupštini na dan provođenja izbora, na valjanom obrascu upisom podataka o kandidatu i potpisom podrške kandidaturi.

Kandidate za članove Nadzornog odbora komore predlažu svi agronomi upisani u Osnivački popis prisutni na Izbornoj skupštini na dan provođenja izbora, na valjanom obrascu upisom podataka o kandidatu i potpisom podrške kandidaturi.

Svaki agronom upisan u Osnivački popis prisutan na Izbornoj skupštini može svojim potpisom podržati jednoga kandidata za člana Skupštine.

Kandidat za člana Skupštine ne može isticati kandidaturu za člana Nadzornog odbora komore.

Za potvrdu pravovaljanost kandidature za člana Skupštine potrebno je prikupiti najmanje 5 potpisa agronoma pojedinih obrazovnih područja u Osnivački popis prisutnih na Izbornoj skupštini.

Ako je za izbor članova Skupštine komore, predloženo više kandidata, izabranim se smatra onih petnaest kandidata koji su dobili najveći broj glasova nazočnih na Izbornoj skupštini.

Svaki agronom upisan u Osnivački popis prisutan na Izbornoj skupštini može svojim potpisom podržati jednog kandidata za člana Nadzornog odbora komore.

Za potvrdu pravovaljanost kandidature za člana Nadzornog odbora treba na propisanom obrascu prikupiti najmanje 5 potpisa agronoma upisanih u Osnivački popis.

Povjerenstvo za provođenje izbora utvrđuje listu kandidata za članove Nadzornog odbora te uz pomoć stručne službe Ministarstva utvrđuje abecednim redom prezimena redoslijed kandidata na izbornim listićima na kojima se navodi ime i prezime kandidata.

Lista kandidata za članove Nadzornog odbora mora imati najmanje pet kandidata.

Glasovanje obavljaju izabrani članovi Skupštine.

Glasovanje se obavlja na dodijeljenom izbornom listiću zaokruživanjem broja ispred kandidata na listiću.

Na listiću se može zaokružiti najmanje jedan, a najviše pet  kandidata.

Ako je za izbor članova Nadzornog odbora komore, predloženo više kandidata, izabranim se smatra onih pet kandidata koji su dobili najveći broj glasova nazočnih, a predsjednik Nadzornog odbora je kandidat s najvećim brojem glasova.

Nakon provedenih izbora za članove Skupštine izabrani članovi Skupštine komore imaju pravo javnim izjašnjavanjem istaknuti kandidaturu, birati i biti izabrani za člana Vijeća komore ili Predsjednika komore odnosno njegovog zamjenika.

Izabrani članovi Skupštine mogu istaknuti kandidaturu za člana Vijeća komore ili za Predsjednika komore.

Glasovanje se obavlja na dodijeljenom izbornom listiću zaokruživanjem broja ispred kandidata na listiću.

Povjerenstvo za provođenje izbora ima zadaću verifikaciju izbornih rezultata nakon provedenog glasovanja, praćenje tijeka kandidature i tijeka izbora, te ovjeru zapisnika izborne skupštine.

Ako je za izbor članova Vijeća komore, predloženo više kandidata, izabranim se smatra onih tri kandidata koji su dobili najveći broj glasova izabranih članova Skupštine komore.

Ako je za izbor Predsjednika komore, predloženo više od dva kandidata, izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova izabranih članova Skupštine komore, a slijedeći po broju glasova je zamjenik predsjednika komore.

Ako su predložena samo dva kandidata koji dobiju isti broj glasova izabrani članovi Skupštine komore u drugom krugu glasovanja javno se izjašnjavaju za kojega kandidata glasuju.

Nakon javnoga glasovanja izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova izabranih članova Skupštine komore, a slijedeći po broju glasova zamjenik je predsjednika komore.

OBRAZAC PRIJAVE
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan