Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Zemljište  >  

Zemljište

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) stupio je na snagu 11. travnja 2013. Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 – Odluka USRH i 63/11).

Prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 39/13)  poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Nositeljima prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom i posebnim propisom nije drugačije određeno. Iznimno, strane pravne i fizičke osobe mogu stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu nasljeđivanjem.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Neobraslo šumsko zemljište i zemljište obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (makija, garig, šikare, šibljaci i drugo), a pogodno je za poljoprivrednu proizvodnju smatra se poljoprivrednim zemljištem.

Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere ne umanjujući njegovu vrijednost.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a prema općim propisima o raspolaganju nekretninama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
 
Poslove zaštite od onečišćavanja i oštećenja, korištenja, raspolaganja, prometa i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište kao specijalizirana javna ustanova.
 
Oblici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske su zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno raspolaganje, zamjena, prodaja izravnom pogodbom, te davanje na korištenje bez javnog poziva.


 
Korisne informacije
Davanje na korištenje bez javnog poziva
Prodaja izravnom pogodbom
Zamjena
Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Zakup zajedničkih pašnjaka
Zakup i zakup za ribnjake
Promjena namjene

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan